3 Ban Chấp Hành Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2018-2020

Ban Chấp Hành Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2018-2020

Chi bộ 1

- Đ/c Trần Việt Dũng

- Đ/c Nguyễn Vũ Dũng

- Đ/c Tống Thanh Nhân

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 2

- Đ/c Phạm Đình Huấn

- Đ/c Nguyễn Hữu Vân

- Đ/c Nguyễn Thanh An

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 3

- Đ/c Phạm Văn Thành

- Đ/c Đỗ Chí Phi

- Đ/c Ngô Thị Thanh Bình

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 4

- Đ/c Nguyễn Văn Vũ

- Đ/c Nguyễn Quốc Văn

- Đ/c Trương Nam Trung

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 5

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh

- Đ/c Phạm Thị Hạnh

- Đ/c Nguyễn Bá Võ

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 6

- Đ/c Nguyễn Thanh Hiệp

- Đ/c Lê Hiếu Để

- Đ/c Huỳnh Thanh Nam

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên