3 Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

TT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 34-KH/ĐU Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 25-11-2015
2 ....HD/ĐU Về việc hướng dẫn lập hồ sơ chuyển chính thức đối với đảng viên dự bị 09-07-2015
1
Trang: 1 / 1