3 Ủy Ban Kiểm Tra nhiệm kì 2020-2025

Ủy Ban Kiểm Tra nhiệm kì 2020-2025

TT Họ và Tên Chức vụ
1 Trương Quang Trung Chủ nhiệm
2 Vũ Đình Kết Phó Chủ nhiệm
3 Nguyễn Thanh Hiệp UVBUKT