3 Ban Chấp Hành Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022-2025

Ban Chấp Hành Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022-2025

Chi bộ 1

- Đ/c Trần Việt Dũng

- Đ/c Nguyễn Vũ Dzũng

- Đ/c Nguyễn Thanh An

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 2

- Đ/c Phạm Đình Huấn

- Đ/c Nguyễn Hữu Vân

- Đ/c Trần Thị Thúy Vân

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 3

- Đ/c Đỗ Chí Phi

- Đ/c Huỳnh Xuân Dũng

- Đ/c Lâm Hoàng Cát Tiên

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 4

- Đ/c Nguyễn Văn Vũ

- Đ/c Võ Tùng Linh

- Đ/c Dương Văn Ba      

- Đ/c Nguyễn Thanh Phước

- Đ/c Nguyễn Quốc Văn

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi ủy viên

Chi ủy viên

Chi bộ 5

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh

- Đ/c Nguyễn Bá Võ

- Đ/c Trịnh Văn Quốc

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 6

- Đ/c Nguyễn Thanh Hiệp

- Đ/c Lê Hiếu Để

- Đ/c Tống Thành Hậu

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên

Chi bộ 7

- Đ/c Phạm Văn Thành

- Đ/c Nguyễn Hữu Quyền

- Đ/c Lê Đình Trung

Bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ

Chi ủy viên